What would you like to do?

100 Salitang pareho sa pagbigkas ngunit magkaiba ang kahulugan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Mga salitang magkapareho ang baybay at bigkas ngunit magkaiba ng kahulugan?

 MGA SALITANG MAGKAPAREHO ANG BAYBAY NGUNIT MAGKAIBA ANG KAHULUGAN     1.Lobo-isang uri ng laruan   -isang uri ng hayop   2.Sawa-ayaw na   -isang uri n

10 halimbawa ng Magkapareho ang baybay ngunit magkaiba ang kahulugan?

saya< sa. ya^ = pambansang damit   saya^ = ligaya    talo < ta. lo = hindi nagwagi ta^lo = pantay   upo-hindi nakatayo o hindi naka higa.Nakaupo   upo-uri n

Ano ang kahulugan ng salitang sigwa?

ang kahulugan ng sigwa ay unos o bagyo

Ano ang kahulugan ng salitang kasaysayan?

sa mag aaral ang kasay sayan ay mahalga sa tao tulad mo nag babasa :PPP