What would you like to do?

100 Salitang pareho sa pagbigkas ngunit magkaiba ang kahulugan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Mga salitang magkapareho ang baybay at bigkas ngunit magkaiba ng kahulugan?

 MGA SALITANG MAGKAPAREHO ANG BAYBAY NGUNIT MAGKAIBA ANG KAHULUGAN   1.Lobo-isang uri ng laruan  -isang uri ng hayop  2.Sawa-ayaw na  -isang uri n

Ano ang halimbawa ng mga salitang pareho ng baybay ngunit magkaiba ng kahulugan?

Paso  1.paso-pinaglalagyan ng halaman  2.paso- sugat sa katawan  Baka  1.baka-hayop  2.baka-hula  Tasa   1.tasa-baso 

10 halimbawa ng Magkapareho ang baybay ngunit magkaiba ang kahulugan?

saya< sa. ya^ = pambansang damit  saya^ = ligaya  talo < ta. lo = hindi nagwagi ta^lo = pantay  upo-hindi nakatayo o hindi naka higa.Nakaupo  upo-uri n

Ano ang kahulugan ng salitang sigwa?

ang kahulugan ng sigwa ay unos o bagyo