What would you like to do?

Ano-anong salik ang nakatulong upang mapababa ang fertility rate at growth rate sa bansang China?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Anu ano ang bansang kasapi sa apec?

Ang mga Bansang Kasapi sa Asia-Pacific Economic Corporation ay ang mga sumusunod:   1.) Pilipinas   2.) Tsina   3.) Peru   4.) Mexico   5.) Chile   6.)

Ano ang mga dinastiya ng bansang China?

Ang mga dinastiya ng Tsina mula sa pinaka una:   Dinastiyang Hsia- Pinamunuan ni Emperador Yu; tinawag na maalamat dahil walang records na nagpapatunay na ito ay nag-exist