What would you like to do?

Ano ang kabihasnan ng ilog Indus?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ano ang ibig sabihin ng kabihasnan?

Ang kabihasnan ay tumutukoy sa kinagawian at pinipino ng maraming pangkat ng tao. Kabihasnan ibig sabihin ay sibilisasyon Ang kabihasnan o sibilisasyon ay mula sa salitang

Ano ang ilog?

Ang ilog ay isang tubig tabang na kasama sa mga anyong tubig. at ito rin ay tinitirhan ng mga isda na minsang nang galing sa dagat....

Bakit sa ilog nagsimula ang kabihasnan?

dahil nagsisilbi itong daungan ng tranpotasyon sa pangkalakalan at iba pang gamitin, dahil mataba ang lupa nito na nagiging madali para sa agrikultura. -galeng noh? may assig

Ano ang sistemang pampulitika ng indus?

Translated: What is the political system of the Indus   Answer: ang mga indu ay ala pang ninonu nun meron lang silang mga  ninuno at nga tauhan... siguro ala pa silang pu

Ano ang kabihasnan?

ang kabihasnan ay isang yugto ng kaunlaran ng isanglipunan. [1] Naiisip nating sibilisado ang mga tao kapag tinipon nila angkanilang mga sarili upang maging isang matatag