What would you like to do?

Ano ang kahalagahan ng computer?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ano ang kahalagahan ng edukasyon?

Ang edukasyon ay napaka importante sa isang tao dahil dito nakasalalay   ang ating kinabusan upang maabot mo ang iyong mga layunin sa buhay   kailangan mo ito makaka t

Ano ang kahalagahan ng kasaysayan?

Mahalaga ang kasaysayan sapagkat nakatutulong ito upang makakuha ng mga kaisipan sa nakaraan na magiging batayan sa paggawa ng desisyon at patakaran na makaaapekto sa kabuhaya

Ano ang kahalagahan ng talon?

Ang kahalagahan ng talon sa bansang Pilipinas dahil nakapagbibigay ito ng kuryente sa mga Tao sa Mindanao,na nanggaling sa Agus-IV.Ang talon na ito ay tinatawag na Maria Crist

Ano ang kahalagahan ng entrepreneurship?

mahalaga ito upang mapaunlad at maipalaganap ang mga produkto na ating kinagisnan. at tangkilikin ng iba pang bansa at hindi lng para sa atin.

Ano ang kahalagahan ng lambak?

ang kahalagan ng lamabak ay pwede ito maging taniman ng palay,mais, at marami pang iba.. : ) # Kat3_labSz Ü_ : ) < 3

Ano ang kahalagahan ng Wika?

1. Instrumento ng komunikasyon 2. Nag-iingat at nagpapalaganap ng kaalaman 3.Nagbubuklod sa bansa 4. Lumilikha sa malikhaing pag-iisip *.*_ael_loves_you_*.*