What would you like to do?

Ano ang kahulugan ng akademiko?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ano ang kahulugan ng pabula?

Ano ang kahulugan ng pabula?

ang pabula ay kwento na may mga tauhang ginagampanan ng hayop na kumikilos, nagsasalita, at nag iisip tulad ng tao..ito'y nag iiwan ng magandang aral na tumatatak sa puso't is
Ano ang kahulugan ng idioma?

Ano ang kahulugan ng idioma?

ewan qoe
Ano ang kahulugan ng arkeologo?

Ano ang kahulugan ng arkeologo?

naghuhukay ng mga artifact o naiwang ebidensya ng pamumuhay ng mga sinaunang Tao

Anu-ano ang mga halimbawa ng tekstong akademiko?

tekstong propesyunal ay mga tekstong ginagawa ng mga taong may specialidad. ang aklat ng tekstong propesyonal ay maaaring nasa paraang pananaliksik o isang tesis. Ilang halimb
Ano ang kahulugan ng salik?

Ano ang kahulugan ng salik?

Salik (png.) 1. Mahalagang sangkap o elemento. 2. Alinman sa apat na bahagi ng kalikasan: lupa, hangin, apoy, at tubig 3. Impluwensya *Source: From an old dictionary*

Ano ang kahulugan ng hikayat?

impluwensyahan!!

Ano ang kahulugan ng pakikinig?

ang paraan ng pagtatanggap ngmensahe sa pamamagitan ng ating pandinig.