Ano ang kahulugan sibilisasyon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ano ang kahulugan ng sibilisasyon
2 people found this useful

Ano ang kahulugan ng salik?

Salik (png.) 1 . Mahalagang sangkap o elemento. 2. Alinman sa apat na bahagi ng kalikasan: lupa, hangin, apoy, at tubig 3. Impluwensya *Source: From an old

Ano ang sibilisasyon sa asya?

sumerian ang kaunaunahang sibilisasyon sa asya....... ang mga sumerian ay nasa sumer bahagi ng metaposomia...

Ano ang kahulugan ang pampalasa?

Ang pampalasa ay tuyong buto, bunga, ugat, banakal o kahit na anumang gawa sa gulay ginagamit nang may nalaang dami bilang panagdag para pampalasa, kulay, o isang pampataga

Ano ang ibig sabihin ng sibilisasyon?

Ang ibig sabihin ng sibilisasyon ay isang pag-unlad pook,lugar,atbansa. Ang sibilisasyon ay ang klase o estado ng pamumuhay sa isanglungsod o lugar.Ito ay estado ng lipunan ku

Ano ang sibilisasyon?

Ang sibilisasyon ay ang klase o estado ng pamumuhay sa isang lungsod o lugar. Ito ay estado ng lipunan kung saan may sariling historical at cultural na pagkakaisa o unity. Ang