What would you like to do?

Ano ang kaibahan ng basket composting sa compost pit?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

What is a basket compost pit?

A container that holds compostable materials and is semi-buried in the ground is what a basket compost pit is. Specifically, the container is a homemade basket made from bran

Ano ang kaibahan ng lantay pahambing at pasukdol sa isa't- isa?

Kaantasan ng Pang-uri   1. Lantay ang anyo ng pang-uri kung ito ay  naglalarawan lamang ng iisang pangngalan o panghalip.   Halimbawa:   1. Ang kanilang pook ay

Ano ang kaibahan ng pagtuturo sa urban at rural na paaralan?

Ang lahat ng nakasulat dito ay basi lang po sa aking nalalaman : para sa akin ang kaibahan ng pagtuturo sa urban at rural ay mas matututruan ng husto ang mga mag aaral sa urba

Anu ano ang kaibahan ng hayop sa tao?

ang Tao ay mataas na uri ng hayop dahil ito ay nakapag-iisip ng maayos ,habang ang hayop naman ay mababang uri dahil ito ay Hindi nakapag-iisip ng kasing talino ng Tao.

Ano ang kaibahan ng tagalog sa pilipino?

Pilipino is the people of the philippines. Tagalog is the national language of the philippines. Pilipino ay ang tao at ang Tagalog ay ang salita

What is a compost pit?

A hole in the ground. You put kitchen food scraps in there, and leaves and dead flowers from the garden. When it's full, you cover it. It turns into good earth. A few months l

Ano ang kaibahan ng klima sa panahon?

  ang klima nag mumula lamang sa isang lugar sa man tala ang panahon ay sakop ang buong lugar :)