What would you like to do?

Ano ang magagawa ko para sa aming barangay?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ano ang magandang regalo para sa teacher?

Hindi ako matatas sa wikang ito (kung ako got ang karapatan wika) upang masiyahan patawarin ang aking grammar.Teachers Hindi tulad ng anumang bagay na masyadong malaki, kaya s

Ano ang Asia para sa mga asyano?

-Ang pagtingin ng mga Asyano sa Asya sa tala ng Greek na historyador na si Herodotos, binabanggit na matagal na ang kompetisyon sa pagitan ng Asya at Europa.at kung saan ang t

Ang magagawa ko upang maging mabuting mamamayan?

Ang magagawako upang maging isang mabuting mamamayan;una ay mag aral ako ng mabuti para makatulong ako sa mamamayan.magagawa ko lang ito kung pag likuranko ng tama ang ating b

Ano anon magagawa ko para maging isang mabuting mamayan?

Upang maging isang mabuting mamayan,una panindigan na ikaw ay filipino,tumulong sa mga gawaing mabubuti,at hikayatin ang mga kakilala at kaibigan na mangunguna sa mga gawain b

Ano ang tungkulin ko sa aking sarili?

hindi lmang sa kung anu ang ginagawa mo sa buhay upang maging maunlad ang buhay. kailangang mong mag sipag at mag tiis. Hindi sa madaling paraan nakakamit ang tagumpay kundi s

Ano ang asya para sa asyano?

ang asya ay ang pinakamalaking kontinente kung saan nabubay ang mga asyano ang asya ay ang pinakamalaking kontinente sa mundo kaya ito rin ang kontinente kun saan ang populasy

Ano ang magagawa ko upang mapaunlad ko ang aking pamilya?

upang mapaunlad mo ang iyong pamilya, dapat meron kang relasyon sa Panginoong Jesus at ang iyong pamlya, Hindi ito tungkol sa relihiyon lamang dahil ang relihiyon ay Hindi ka