What would you like to do?

Ano ang malaking maitutulong ng malunggay sa ating kalusugan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ano ang pinaka malaking talon sa pilipinas?

ang pinaka malaking talon sa pinas ay ang MARIA CRISTINA FALLS Maria Cristina Falls is a waterfall of the Agus River on the island of Mindanao. It is sometimes called the "tw

Ano ang 5 solusyon dulot ng malaking populasyon?

para sa akin kea dumadami ang bilang ng mga tao dito sa ating bansa dahil maraming tao ang maagang nag aasawa..at dapat magkaroon ng family planning upang maiwasan ang malakin