What would you like to do?

Ano ang mga bansang kasapi sa United Nations?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Anu-ano ang mga bansa na kasapi sa united nations?

  Afghanistan 19-11-1946   Albania 14-12-1955   Algeria 08-10-1962   Andorra 28-07-1993   Angola 01-12-1976 

Anu ano ang bansang kasapi sa apec?

Ang mga Bansang Kasapi sa Asia-Pacific Economic Corporation ay ang mga sumusunod:  1.) Pilipinas  2.) Tsina  3.) Peru  4.) Mexico  5.) Chile  6.)