What would you like to do?

Ano ang mga naiambag ng mga Espanyol sa pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Follow

You seem to have it all -- beauty, brains and wit. What would you consider to be your biggest flaw or weakness?

View Full Interview

Ano ang pamilihan sa panahon ng mga espanyol?

NOOn simple lng ang kanilang sistema sa pag palitan ng kalakalan ,... subalit ngaun ay bago na ang kanilang sistema at ipinakilala ito ng mga espanyol sa sinaunga Filipino