What would you like to do?

Ano ang nabibigay nag kabutihan sa organikong abono?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Saan nag simula ang salitang asya at ano ang kahulugan nito?

ang ASYA ay nagmula sa salitang ASU na ibig sabihin ay sapagkat ang ibig sabihin din daw nito ay bukang liwayway sa silangan..... at dagdag pa dito rin sumisikat ang araw...

Ano sa tagalog ang subject?

paksa, pinag aaralan, nasasakop * Maaari ring "asignatura"

Ano ang niece sa tagalog?

pamangkin">pamangkin babaeng pamangkin ang niece..Kasi pag lalakeng pamangkin naman,nephew..:)