What would you like to do?

Ano ang pag aalsa ni pedro ladia?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ano ang ibig sabihin ng pag iimpok?

ang pag iimpok ay paraan upang makapag "save" o makapag ipon ng salapi ,na syang magagamit sa ating pangangailangan sa takdang panahon .

Anu ano ang dahilan ng pag-aalsa ng mga Filipino?

and dahilan ng pag aalsa ng mga Filipino sa panahon ng mga kastila :una gustong makalaya ang ating bansa mula sa mga dayuhan, dahil sa pang aabuso ng mga kastila sa mga Filipi

Ang pag ibig ni Emilio jacinto?

Ang Pag-Ibig ni Emilio Jacinto Sa lahat ng damdamin ng puso ng Tao ay wala nang mahal at dakila na gaya ng pag-ibig. Ang katuwiran, ang katotohanan, ang kabutihan, ang k

Ano ang kasaysayan ng pag-ibig?

Ang pag ibig Ay isang Emosyon Na kusang Dumarating Sa Buhay Nga  isang Tao Kung Saan Gagawin Nya Ang lahat Para Lang Makasama At  Maging Kanya Ang TAong Mahal Nya   

Ang Pag-ibig ni Emilio Aguinaldo?

Isa sa Emilio Aguinaldo sa pinakabantog na personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Tubong Cavite, paulit-ulit siyang naging pangulo ng mga republikang naitatag mula nang mapu