What would you like to do?

Ano ang pamahalaang diktatoryal?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ano ang kahulugan ng pamahalaang lokal?

ang pamahalaang lokal ay nahahati sa malilit na yunit gaya ng lalawigan,lungsod,bayan, baryo o barangay.ginawa ito upang maging madali at mabilis ang pamamahala.

Ano ang pagkakaiba ng pamahalaang sibil sa pamahalaang militar?

pamahalaang militar- walang karapatan o kapangyarihan and mga Tao kung indeklara ito sa isang lugar dahil mga sundalo lamang sila Pamahalaang sibil- maaring namuno ang m

Ano ang pamahalaang sultanato?

the administration of sultanatois do by priest bobo lang nagsagot n2 ang tamang sagot ayyyy ang sulnato ay isang uri ng pamahalaan na tinatag sa sulu noong 1450 dahil s

Anu-ano ang katangian ng pamahalaang demokratiko?

ang pamahalaan ay isang demokratiko kapag ang kapangyarihan ay mamamahala ay nasa kamy ng mga Tao.ang demokrasya ay tunay o tuwiran kapag ang mga Tao ang namamahala sakanilang