What would you like to do?

Ano ang Solar disruption?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

What is the solar disruption theory?

According to the Solar Disruption Theory, there was a time in the past when the Sun and a big star almost collided in space. This led to a disturbance in space which caused so

Ano ang agham pampulitika?

Ang agham pampolitika ay ang pag-aaral sa politika. Kasangkot nito ang pag-aaral sa kayarian at proseso sa pamahalaan - o anumang kaparehong sistema na sinusubukang tiyakin an

Ano ang kasaysayan?

ang kasaysayan ay tungkol sa mga nakaraan o nakalipas,ang kasaysayan ay salamin ng ating nakaraan.

Ano ang panitikang filipino?

Ito ay pagpapahayag ng damdamin, panaginip at karanasan ng sangkatauhang naisusulat sa maganda, masining at makahulugang mga pahayag. Ito ay ideya, isip at damdamin ng Tao mul

Ano ang globo?

ito ay ang bilog na representasyon ng mundo.

Ano ang teoryang dekonstraksyon?

Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang iba't ibang aspekto na bumubuo satao at mundo. Pinaniniwalaan kasi ng ilang mga pilosopo at manunulat nawalang iisang pananaw ang nag-u

Ano ang heograpiya?

Ang heograpiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga katangiang pisikalng daigdig, ang pinagkukunang yaman at klima nito, at ang aspetongpisikal ng populasyon nito. Literal transla

Ano ang komisyong schurman?

Ang Komisyong Schurman ay kauna-unahang komisyon sa Pilipinas na binuo ni Pangulong William Mckinley noong Enero 20,1899.

Ano ang kahulugan ang pampalasa?

Ang pampalasa ay tuyong buto, bunga, ugat, banakal o kahit na anumang gawa sa gulay ginagamit nang may nalaang dami bilang panagdag para pampalasa, kulay, o isang pampatagal