What would you like to do?

Ano ang sustansya makukuha sa ampalaya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ano ang kasunduan sa Paris?

Ang Kasunduan sa Paris, na nilagdaan noong Disyembre 10, 1898, ay ang nagpatapos ng Digmaang Espanyol-Amerikano. Nasasaad sa kasunduan ang pagpapalaya sa bansang Cuba, ang pag

Ano ang hominid sa tagalog?

hominid ay mga kasapi ng biyolohikal na pamilyang Hominidae (ang dakilang mga bakulaw), na kinabibilangan ng mga Tao, mga tsimpansi, mga gorilya, at mga oranggutan. Mas karani

Ano sa tagalog ang subject?

paksa, pinag aaralan, nasasakop * Maaari ring "asignatura"

Ano ang niece sa tagalog?

pamangkin">pamangkin babaeng pamangkin ang niece..Kasi pag lalakeng pamangkin naman,nephew..:)