What would you like to do?

Halimbawa ng sawikain?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Magbigay ng halimbawa ng balagtasan?

DAPAT BA O HINDI DAPAT SUMUKO SA PROBLEMA    Lakambini:  Mainit na umaga sa inyo bayan!  Tao! makinig at inyong tutunghayan  Isang napakaini

Halimbawa ng sawikain at ang kahulugan?

 Ang lumalakad ng matulin, kung matinik ay malalim- mag-ingat sa pagpapasya. Kung may isinuksok may madudukot - kung marunong magtipid, hindi ka mawawalan. Kung hangin a

Magbigay ng halimbawa ng pangatnig?

ngunit,pero,at,upang,dahil,o,ni Hindi nga ako makakanta ni makasunod sa tiyempo

Halimbawa ng iskultura ng pilipinas?

Mga bagay na nalililok na gawa sa kahoy o clay. Ang halimbawa nito ay mga wood carvings, sculptures of thins like dragon or jars

Magbigay ng sampung halimbawa ng sawikain?

Ang mga halimbawa ng sampung sawikain ay:  1. Balat-Sibuyas  2. Binibuhat ang Sariling Bangko  3. Kape at Gatas  4. Bahag ang Buntot  5. Bakas ng Kaha

Halimbawa ng sawikain na may paliwanag?

THIS WAS ANSWERED BY: BENJAMIN P. ENSOMO IImasamang pangkusina. Paliwanag: Sa modernong panahon, maaaring ipakahulugan ito na "magandang idispley na siyota, pero tamad sa kit