What would you like to do?

Halimbawa ng sawikain?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Halimbawa ng sawikain at ang kahulugan?

 Ang lumalakad ng matulin, kung matinik ay malalim- mag-ingat sa pagpapasya.  Kung may isinuksok may madudukot - kung marunong magtipid, hindi ka mawawalan.  Kung hangin a
Mga halimbawa ng sawikain?

Mga halimbawa ng sawikain?

5 halimbawa ng sawikain

Ano ang kahalagahan ng idyoma o sawikain?

ito ay nakatutulong upang mas mapagyaman ang pagbuo ng salita.

Magbigay ng halimbawa ng pangatnig?

ngunit,pero,at,upang,dahil,o,ni Hindi nga ako makakanta ni makasunod sa tiyempo

Halimbawa ng epiko ng pilipinas?

Ibalon isang Bicolanong epiko
Halimbawa ng iskultura ng pilipinas?

Halimbawa ng iskultura ng pilipinas?

Mga bagay na nalililok na gawa sa kahoy o clay. Ang halimbawa nito ay mga wood carvings, sculptures of thins like dragon or jars

Halimbawa ng batas ng barangay?

Ano ba kayo?? ako nga nagtatanong ng tanong na ito ako pa  magsasagot!!! hay nako, wala itong silbi! ang ibang sagot ay hindi  makatotohanan! hay di ko na susuportahan ang h
Halimbawa ng sawikain na may paliwanag?

Halimbawa ng sawikain na may paliwanag?

THIS WAS ANSWERED BY: BENJAMIN P. ENSOMO IImasamang pangkusina. Paliwanag: Sa modernong panahon, maaaring ipakahulugan ito na "magandang idispley na siyota, pero tamad sa kit