What would you like to do?

Larawan ng unang bagay na ginamit ng ating mga ninuno?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Follow

What did you discover in your research of female serial killers for The Boy in the Woods?

View Full Interview

Ano ng mga bagay na matututunan sa ekonomiks?

maging matalas ang pang-isip,malalaman suliraning umiiral sa buong daigdig sa may kinalaman sa lipunan at kabuhayan ng tao.

Ano alyas na ginamit ng mga propagandista?

ang mga alyas na ginamit ay ang iba't ibang mga kagamitan sa  kristanismo gaya ng ,,,....etc

Gamit na panulat ng mga unang Filipino?

Ang gamit na panulat nila ay balahibo ng kalapati o ng manok
Ibat ibang bahay ng ating mga ninuno?

Ibat ibang bahay ng ating mga ninuno?

ang ibat ibang bahy ng nnuno ay ang bahay kuboat punong kahoy.........

Larawan ng mga unang tao?

..................l \\