Maikling talumpati ni Jose p laurel?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

wala pod ko kabalo
1 person found this useful

Mga nagawa ni Jose p laurel?

humanga ang mga tao sa kakayhan ng ating pangulong laurel dahilsa kanyang pagmamahal sa bansang pilipinas na talagang minahal niyang sobra-sobra. . FROM BOUTCHLYN DAHIM^_^

Mga programa at proyekto ni Jose p laurel?

naglalaglag kayo ..................>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>

Talambuhay ni Jose p laurel?

Si José Paciano Laurel y García (Marso 9, 1891 - Nobyembre 6, 1959)ay ang ikatlong Pangulo ng Republika ng Pilipinas (Oktubre 14, 1943-- Agosto 17, 1945) sa ilalim ng mg

Jose p. laurel is a traitor?

José P. Laurel was appointed as President of the Phillipines by theJapanese shortly after McArthur's troops had been annihilatedthere, so many Americans probably thought so