In Uncategorized

Mensahe sa nobelang si kesa at morito?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Thanks for the feedback!

Buod ng si kesa at morito?

KESA AT MORITO... Si morito at si kesa ay matagal na mag kakilala at nag iibigan. sapagkat si kesa ay isang klaseng babae na talagang bagay na bagay kay morito dahil sa kan (MORE)

Anu ang mensahe sa aking mga kababata?

SA AKING MGA KABABATA          In his   poem he emphasizes that we should love our own language. Indeed our country has   its own language. It serves as a way for (MORE)
In Hip

Common Symptoms Associated With SI Joint Dysfunction

The sacroiliac joint, also known as the SI joint, is found in your pelvis between your hip bones and your sacrum, the bone that stretches across your lower back. SI joint dysf (MORE)

What Patients Need to Know About SI Joint Arthritis

Acroiliac (SI) joint dysfunction in your lower back impacts your health and what you can do it reduce its risk. Whether you or someone close to you has suffered from arthritis (MORE)

SAS Airlines Baggage Requirements and Information

Carrying for baggage is an important part of air travel. Each passenger is allowed to take one bag on board an airplane free of charge; as long as it doesn't exceed 50 pounds. (MORE)

SI Joint Arthritis: Exploring Arthritis in the Pelvic Region

SI joint arthritis affects millions of people in the U.S. yearly for various reasons including aging, injury, and heredity. The SI (sacroiliac) joints can be injured or worn a (MORE)
In Uncategorized

Mensahe sa pelikulang magnifico?

The movie tells us that we should see the world in Magnifico's eyes....we should never hesitate to help others even in our ownl little ways.....the world would be a much bette (MORE)

Aral sa kwentong si kesa at morito?

"Ang tunay na pagmamahal ay hindi nakikita sa ganda ng mukha,  bagkus ay nakikita sa kagandahan ng puso ng tao."   Sa kwentong ito, hindi naman talaga mahal ni Morito si (MORE)

Mga tauhan sa nobelang tondo man may langit din?

Alma Fuertes- siya ay mayaman ngunit mas pinipili niya ang buhay na simple lamang. Naniniwala rin siya sa paniniwala ni Victor naang Tundo Man ay May Langit Din at ang langit (MORE)