What would you like to do?

Mga kasuotan ng negrito?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Larawan ng negrito?

See related link below for information and a picture of Negritos.

Mga hakbang para sa paglalaba ng mga kasuotan?

1. Paghiwalayin ang mga puti at mga de kolor. 2. Unang basain ang mga puti bago ang mga de kolor. Kung Hindi ka gagamit ng washing machine, ibabad nang magkahiwalay ang mga

Anu ang mga paraan ng pangangalaga ng kasuotan?

PARAAN NG PANGANGALAGA NG KASUOTAN 1.iwasan ang magmuholmuhol ang damit 2.laging malinis ang damit 3.iwasang malagyan ng mantsa 4.iwasang maging kolukut ang mga damit