What would you like to do?

Mga uri ng klima?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Uri ng mga sulatin?

imformal o di- formal na komposisyon at formal na komposisyon

Mga uri ng pakikinig?

1. Deskriminatibo   2. Komprehensibo   3. Paglilibang   4. Paggamot   5. Kritikal

Mga uri ng balangkas?

pagbuburda

Uri ng klima asya?

1.tropical 2.tropical rainforest 3.tropical monsoon 4.tropical wer and dry savanna 5.arid at semi-arid 6.disyerto 7.steppe 8.temperate 9.maditerranean 10.sub

Mga Uri ng Klima sa Pilipinas at ang mga Katangian nito?

Uri ng Klima sa Pilipinas: 1. malamig na tag-tuyo-- tuwing Disyembre, Enero, Pebrero 2. mainit na tag-tuyo-- tuwing Marso, Abril, Mayo 3. mainit na maulan-- tuwing Hunyo, Huly

Mga uri ng duplo?

BIZRA

Ano ang 4 na uri ng klima?

ang apat na uri nang klima ay taglamig,taglagas,

Mga uri ng patula?

1.awit at korido 2.epiko 3.balad 4.salawikain 5.sawikain 6.bugtong 7.kantahin 8.tanaga 9.balagtasan

Mga uri ng klima sa japan?

uri ng klima sa japan

Mga uri ng diskurso?

the different types of Discourse are drama, pormularyo, interaktib, language play, oratori, narativ, pamamaraan, report, pag awit ang untillegible speech. wahahaha!! :)

Mga uri ng klima sa pilipinas?

unang uri-may dalawang tiyak nauri:tuyo mula nobyenbre hangang abril;basa mula mayo hangang oktubre ikalawang uri-walang panahong tuyo.pinakamaulann lung nobyenbre hanggang en

Mga uri ng tempo?

mabilis (fast)allegro katamtaman ng bilis (moderate) mabagal (slow)