What would you like to do?

Paano mababawasan ang bullying?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Paano nagsimula ang teknolohiya?

Translation: "How did the technology"   Incomplete question.

Paano nabuo ang kasaysayan?

nabuo ang kasaysayan dahil sa mga unang tao isinilang ng mga sinaunang panahon at ito sila marcelo h del pillar a mga iba pa.

Paano nagsimula ang daigdig?

Nagcmula ang planetang Daigdig mga 4.57bilyon taon na ang nakalipas. Nabuo naman ang nagiisang natural na satelayt ng daigdig o buwan noong nakalipas na 4.533 bilyon taon.

Paano pahahalagahan ang wika?

Ang wika ay mapapahalagahan kapag ito ay iyong ginagamit sa pakikipag-usap sa mga tao. At kung tama ang paggamit at pagbigkas mo sa mga salita nito.
In Sports

Paano laruin ang badminton?

Ang badminton[1] ay isang uri ng palakasan na ginagamitan ng raketa. Ito ay maaaring laruin ng dalawang magkalabang manlalaro (isahan) o kaya ng dalawang magkalabang pares (pa