What would you like to do?

Pambatang kanta na may mabilis na tempo?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Mahirap na bugtong na may sagot?

16. Magandang prinsesa, nakaupo sa tasa. Sagot: kasoy 17. Hindi pari, hindi hari, nagdadamit ng sari-sari. Sagot: paruparo 18. Dalawang batong itim, malayo ang nararating. Sag

May malawak na disyerto?

Tama!may malawak na disyerto at ito ay ang SAHARA DESERT at isa pa dito ay ang gobi desert at marami pang iba..

What is NAS?

NAS is Network Attached Storage, Look on Wikipedia for more.   there's also a New York rapper "Nasir Jones" a.k.a. NaS.