What would you like to do?

Pambatang kanta na may mabilis na tempo?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

What is NAS?

NAS is Network Attached Storage, Look on Wikipedia for more.   there's also a New York rapper "Nasir Jones" a.k.a. NaS.

May sweldo na ba?

depende sa araw ngayon, sa araw ng sweldo ninyo, sa banko, sa tagasweldo, sa payroll at accounting, sa attendance sheets, at iba pa.

Ano ang kanta na may tayutay?

ang tayutay ay may kantang may paghahambing ng Tao at bagay katulad ng "ang iyong pisngi ay kasing pula ng bagong pitas na rosas " o "ang kanyang galaw ay parang pagong kasi s
In Uncategorized

May malawak na disyerto?

Tama!may malawak na disyerto at ito ay ang SAHARA DESERT at isa pa dito ay ang gobi desert at marami pang iba..