What would you like to do?

Story in Philippines florante at Laura?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

What is the end of florante and Laura?

Anyway, the four lovers all meet and try to catch up on old times. They were still, chatting when they are found by Menandro and his army who was out searching for Adolfo. The

Bakit awit ang florante at Laura?

Awit ang Florante at Laura kasi ito ay: 1. Lalabindalawang pantig sa bawat taludtod 2. Mabagal itong awitin 3. Patungkol ito sa pakikipaglaban at pag-ibig 4. Ito ay ma

Sino si Laura Sa Florante at Laura?

kasintahan ni florante, anak ni haring linceo.

Mga lugar sa florante at Laura?

1. Albanya 2. Atenas 3. Etolya 4. Kagubatan ng Epiro 5. Persiya 6. Krotona

Sino ang mga tahuan ng florante at Laura?

Mga tauhan sa florante at laura at ang kanilang ginagampanan Florante =>Si Florante ang pangunahing bida ng Florante at Laura, at halos lahat ng mga bahagi ng salaysay ay um

Ano ang basilisko sa florante at Laura?

isang klase ng ahas na sumisimbolo sa mga kastila. Kaya niya sinisimbolo ang mga Kastila dahil tulad ng isang ahas, sakim ang mga Kastila, mapang-abuso sa mga Pilipino nung pa

Reaksyon sa kwentong Florante at Laura?

Si adolfo ay namatay dahil siya ay pinatay ni flerida dahil sa pagligtas ni laura.Dahil ang gusto ni adolfo na gahasaen si laura pero hindi siya nag tagumpay dahil siya ay nam

Saknong 274-289 ng florante at Laura?

Tuwang pangalawa kung hindi man langit   ang itinatapon ng mahinhing titig;   O, ang luwalhating buko ng iniibig,   pain ni Cupidong walang makarakip

What is higuera in florante at Laura?

the higera in the story "Florante at Laura" is the tree where Florante was tied up in the woods. It's a kind of tree that has wide and broad leaves and doesn't bear fruits. Th

What actors and actresses appeared in Florante at Laura - 1949?

The cast of Florante at Laura - 1949 includes: Francisco Ablola as Menalipo Angge as Maid of Laura Teody Belarmino as Aladin Tessie Capulong as Dardaneta Nena Cardenas as Maid