What would you like to do?

Talambuhay ni Jesse robredo?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Talambuhay ni fidel ramos?

Si Fidel Valdez Ramos (ipinanganak Marso 18, 1928) ang ikawalong pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas (Hunyo 30, 1992 - Hunyo 30, 1998). Isinilang siya noong Marso 18, 1

Talambuhay ni Charles Darwin?

Si Charles Robert Darwin (Pebrero 12 1809-Abril 19 1882) ay isang naturalista Briton na nagkamit ng pangmatagalang kasikatan bilang tagapagsimula ng teoriya ng ebolusyon ng mg

Talambuhay ni Leonardo sarao?

The phrase "Talambuhay in Leonardo sarao" is derived from the Filipino language. The translation from Filipino to English is the Biography of Leonardo Sarao.

Talambuhay ni Raha LAkandula?

 jsdhajbf dsbf sadc bafgv fg svnf dshsgfdhfhdh   ghdbfdhf ndvfd fhdfd   fdfdfd   f   dfdnfdmf   df,djfdf   dfmdnf

Talambuhay ni valentin diaz?

siya ang nangunguna sa BAckyard Monster, kaya kung gusto ninyong tularan siya halikayo laruin nating ang Backyard Monster sa faceboook!!!!!!! ako ang nagtanong. ako ang sasago

Talambuhay ni confucious?

According to tradition, Confucius was born in 551 BC, in the Spring and Autumn Period, at the beginning of theHundred Schools of Thought philosophical movement. Confucius was

Talambuhay ni mahatma Gandhi?

Si Mohandas Karamchand Gandhi[1] (Gujarati: મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી) Oktubre 2, 1869 - Enero 30, 1948) ay isang pangunahing politikal at espir