What would you like to do?

What is the best decoration for buwan ng wika?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Why celebrate buwan ng wika?

Dahil ito ang nagpapaalala ng ating bansang pinagmulan at pagpapatunay sa pagamamahal sa sariling kinalakihan.

What is the importance of buwan ng wika 2011?

Ang kahalagahan ng Buwan ng Wika ay upang ating mabigyang kahalagahan ang ating wikang pambansa. Pagsasalita ng ating sariling wika, pagpapahalaga nito at pagpapaunlad upang h

What is the importance of buwan ng wika?

Buwan ng Wika is important in the Philippines because it has a rich  culture and history. It also teachers the importance of loving the  language you were born into.

What is what is ''Buwan ng Wika''?

Buwan ng Wika - ay isang selibrasyon na ginawgawa nating mga filipino tuwing buwan ng agusto .Ipinag didiwang natin ang BUWAN NG WIKA upang maalaala at mabigyang importansya a

Why do we celebrate buwan ng wika?

It is a good reminder for everybody that we are a race of Filipinos and no one can take this away from us. There is only one race in the whole world that we can call Filipinos