What would you like to do?

What is the best decoration for buwan ng wika?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

What is the best decoration for buwan ng wika?

What year did Buwan ng Wika begin?

It began on 1935, it was proclamation no. 2, I think. And the celebration started after the Surian ng Wikang Pambansa decided that Tagalog is the national language.
Why celebrate buwan ng wika?

Why celebrate buwan ng wika?

Dahil ito ang nagpapaalala ng ating bansang pinagmulan at pagpapatunay sa pagamamahal sa sariling kinalakihan.

What is what is ''Buwan ng Wika''?

Buwan ng Wika - ay isang selibrasyon na ginawgawa nating mga filipino tuwing buwan ng agusto .Ipinag didiwang natin ang BUWAN NG WIKA upang maalaala at mabigyang importansya a

What is the importance of buwan ng wika 2011?

Ang kahalagahan ng Buwan ng Wika ay upang ating mabigyang kahalagahan ang ating wikang pambansa. Pagsasalita ng ating sariling wika, pagpapahalaga nito at pagpapaunlad upang h

Why do we celebrate buwan ng wika?

It is a good reminder for everybody that we are a race of Filipinos and no one can take this away from us. There is only one race in the whole world that we can call Filipinos
What is the theme for Buwan ng Wika 2010?

What is the theme for Buwan ng Wika 2010?

Sa Pangangalaga ng Wika at Kalikasan, Wagas na Pagmamahal Talagang Kailangan.._BUWAN NG WIKA THEME 2010..Tnx..welcome